Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Ярошевич Святослав Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Колоннейд Україна"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
25395057
5. Міжміський код та телефон, факс
0445375390 0445375390
6. Електронна поштова адреса
info@colonnade.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* н/д н/д
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.colonnade.com.ua в мережі Інтернет 19.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12.12.2018 8100 21900 30000 Статутний капiтал Товариства збiльшено з 8 100 000,00 грн. (вiсiм мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок) до 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй з 675,00 грн. до 2 500,00 грн. за одну просту iменну акцiю Товариства за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку Товариства. 12000 100
Зміст інформації:
В зв'язку з необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть до норм чинного законодавста, щодо мiнiмального розмiру статутного капiталу, було збiльшено статутний капiтал Товариства з 8 100 000,00 грн. (вiсiм мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок) до 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй з 675,00 грн. до 2 500,00 грн. за одну просту iменну акцiю Товариства за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку Товариства.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 19.11.2018р. (Протокол №19-11/18 вiд 19.11.2018р.)
Кiлькiсть голосуючих акцiй за результатами збiльшення статутного капiталу залишилася незмiнною, та складає 12000шт. (100% вiд загальної кiлькостi акцiй).